ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ประกาศ

เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เลนใช่ วีล จำกัด เป็นบริษัทผลิตล้ออลูมิเนียมสำหรับรถยนต์ ซี่งให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการทุกขั้นตอน โดยการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นที่ทราบและถือปฎิบัติของพนักงานทุกคน
ตลอดจนเผยแพร่ไปสู่สาธารณะชุมชนภายใต้เจตจำนงต่อไปนี้

1. บริษัท จะปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย

  • การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การอนุรักษ์พลังงาน
  • การป้องกันมลภาวะทางน้ำและมลภาวะด้านอื่นๆ
  • การลดของเสียและวัสดุเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด

2. บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด แม้กิจกรรมใดที่ไม่มีกฏหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในการบังคับใช้ ก็จะกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. บริษัทจะสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมในองค์กร

4. บริษัทจะส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน